Convectron logo

de Vuurbolcentrale van Convectron

KEMA proef

Help mee kleinschalige kernfusie van de grond te krijgen !

Steun kansrijke route naar nieuwe vorm van duurzame energie

Deelname is al mogelijk met 100 euro - u wordt zo mede-eigenaar

Convectron proeven in het KEMA High Power Laboratory, Arnhem, 1987

De vennootschap en de uitgifte van certificaten van aandelen

Motivering van de uitgifte van aandelen

Sinds de experimenten in de jaren 80 van de vorige eeuw heeft het Convectronmodel qua robuustheid doorslaggevende vooruitgang geboekt, en zich ontwikkeld tot een volledige en sluitende wiskundige beschrijving. Dit feit verschaft de motivering voor een nieuw beroep op de kapitaalmarkt, om voldoende middelen aan te trekken voor de financiering van een onderzoeks-, ontwikkelings- en demonstratieproject. Het doel van de voorgenomen activiteiten is een prototype compacte industriële kernfusiereactor, gebaseerd op een concept dat in de natuur gedemonstreerd is.

Vennootschap en Emittent

Hiervoor is een nieuwe naamloze vennootschap opgericht: Convectron Natural Fusion N.V. (de "Vennootschap"). Deze waarborgt de rechten van zowel de oprichters als de oorspronkelijk houders van aandelen B in de voorafgaande vennootschap (de "Voorloper"), en biedt de mogelijkheid voor nieuwe investeringen en deelname in dit concept met een grote potentie voor toekomstige omvangrijke energieproductie op basis van kernfusie van in overvloed beschikbaar deuterium.

Uitgifte van certificaten van aandelen

Om de benodigde fondsen aan te trekken, doet de Vennootschap een eerste openbare uitgifte van 24.999 certificaten van aandelen B van € 0,10 nominaal in haar kapitaal, tegen een uitgifteprijs van € 100,00 per certificaat. Hiertoe is Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion (de "Emittent") opgericht. Zij zal de uitgifte van de aandelen verrichten, en de onderliggende aandelen verwerven en beheren. Zowel de aandelen als de certificaten zijn op naam.

Het mechanisme van certificering van aandelen

Certificering van aandelen biedt de mogelijkheid om het stemrecht en de economische eigendom van aandelen te scheiden. De aandelen worden uitgegeven aan en verworven door een stichting administratiekantoor (in afkorting ook wel STAK genoemd), die op haar beurt voor elk door haar beheerd aandeel een certificaat van aandeel uitgeeft aan investeerders.

Certificaat representeert de economische rechten

Het certificaat van aandeel vertegenwoordigt de economische rechten die aan het aandeel zijn verbonden (de rechten op alle opbrengsten), alsmede het recht om het onderliggende aandeel te verwerven bij decertificering (opheffing van de certificering) en uitwisseling van de certificaten voor de aandelen. Het stemrecht blijft verbonden aan het aandeel

Motivering keuze voor certificaten

De keuzes voor aandelen en certificaten op naam, en voor de methodiek van certificering, zijn gedaan om in deze fase van de activiteiten eenvoudiger administratieve procedures mogelijk te maken. Details van de regeling omtrent de certificering zijn vastgelegd in de administratievoorwaarden.

Stemrecht

De certificaten worden uitgegeven met medewerking van de vennootschap. Dit impliceert dat, volgens de wet, aan de houders van de certificaten de alle rechten toekomen die met de onderliggende aandelen verbonden zijn, behalve het stemrecht. De Emittent heeft het stemrecht op de onderliggende aandelen.

Echter, volgens de administratievoorwaarden zal de Emittent: (1) de certificaathouders in staat stellen, middels een door de Emittent verleend volmacht, het met de aandelen verbonden stemrecht uit te oefenen; (2) niet gerechtigd zijn het stemrecht uit te oefenen op de aandelen waarvoor geen machtiging zal zijn gegeven.

Toekomstige decertificering

Omzetting van de aandelen op naam in aandelen aan toonder, en uitwisseling van de certificaten voor de onderliggende toonderaandelen is voorzien direct na een succesvolle voltooiing van de activiteiten zoals die in het projectplan zijn beschreven.

Blijf vrijblijvend op de hoogte
KEMA proef uitsnede

Steun dit veelbelovende en kansrijke initiatief en doe mee !

Koop een aandeel ...

... voor  slechts 100 euro


© 2012-2019 Convectron Natural Fusion N.V. - Rotterdam / Utrecht - The Netherlands