Convectron logo

de Vuurbolcentrale van Convectron

KEMA proef

Help mee kleinschalige kernfusie van de grond te krijgen !

Steun kansrijke route naar nieuwe vorm van duurzame energie

Deelname is al mogelijk met 100 euro - u wordt zo mede-eigenaar

Convectron proeven in het KEMA High Power Laboratory, Arnhem, 1987

Projectplan in drie fasen, mijlpalen, begroting en financiering

Overzicht van het projectplan in drie fasen

Het onderzoeks-, ontwikkelings- en demonstratieplan onderscheidt drie afzonderlijke fasen, elk met een duidelijke doelstelling en mijlpaal: (1) reproduceerbare vuurbolopwekking in de open lucht ontsteekt natuurlijke fusiereacties; (2) energie break-even van in brandstofrijke gasmengsels gepositioneerde vuurbollen; (3) continubedrijf van een commerciële prototype reactor met caloriemetrisch vermogen. Nauwkeurige tijdsduren voor de opeenvolgende projectfasen worden op voorhand niet gegeven, maar de geplande duur zal gemiddeld 16 maanden per fase bedragen.

Fase 1 - Vuurbolopwekking en natuurlijke fusie

Fase 1 zal bestaan uit drie opeenvolgende testprogramma's. Het eerste zal gericht zijn op niet-eroderende elektroden voor reproduceerbare vuurbolopwekking in de open lucht. Het tweede programma zal lading en spanning opschalen voor elektrische doorslag in lucht boven een drempelveldsterkte voor niet-thermische ontladingen. Het derde programma zal emissie van straling en deeltjes bestuderen en analyseren ter vaststelling van het optreden van fusiereacties in de vuurbol. Ontwerp en constructie van het reactorvat en de hoogspanningsbron voor fase 2 zullen ook in deze fase een aanvang nemen.

Fase 2 - Energie break-even

Fase 2 zal reactorvaten construeren en testen voor stabiele vuurbolpositionering in een gecontroleerde gasstroming in brandstofrijke gasmengsels bij atmosferische temperatuur en druk. Vuurbolvermogen, ontstekingsenergie en brandstofconcentratie zullen geanalyseerd worden ter validering van de schaalwetten en hun werkingsgebieden.

Werkende prototype reactoren zullen energie break-even demonstreren van gepositioneerde vuurbollen van stabiele grootte en helderheid voor elke gewenste tijdsduur.

Fase 3 - Continubedrijf commercieel prototype

Fase 3 zal het reactorvat van een watermantel voorzien, en het nuttig vermogen van vuurbollen verhogen tot calorimetrische waarden nodig voor marktpotentieel als bron van primaire energie. Ontsteking van megajoule vuurbollen in gasmengsels met honderdmaal de natuurlijke deuteriumconcentratie zullen de Convectron reactor een vermogen geven vergelijkbaar met dat van grote windturbines. De werking van de reactor zal geoptimaliseerd worden voor commerciële toepassing.

Begroting en financiering

Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de Projectbegroting, met details per fase. De begroting is inclusief de algemene bedrijfskosten van de vennootschap en de kosten van de Emittent, maar exclusief de kosten van de uitgifte. De begroting is met zorg opgesteld door de Directie, en is een zowel realistische als voorzichtige schatting. Het werkkapitaal van de Vennootschap zal bestaan uit de opbrengst van de uitgifte (het werkkapitaal bij de start van de uitgifte is praktisch gesproken nihil). De opbrengsten van de uiteindelijke en grotere uitgifte , en na aftrek van 3,75 miljoen euro om de uitgifte kosten te dekken, komen bij volledige inschrijving overeen met het totaal van de begroting.


kostenposten   (bedragen in euro) fase1 fase 2 fase 3 totaal
personeel (inclusief management)800.4001.480.3951.960.1354.240.930
onderzoeks- en kantoorruimte100.000175.000175.000450.000
huur en gebruik kortsluit facilteit400.0002.600.0002.600.0005.600.000
kosten derden250.000400.000600.0001.250.000
testapparatuur500.0001.500.0002.000.0004.000.000
ontwerp hardware750.000750.000750.0002.250.000
constructie hardware1.000.0002.500.0003.000.0006.500.000
software ontwikkeling500.000750.0001.000.0002.250.000
onderzoek alternatieve fusiebrandstof115.000185.000255.000555.000
patent- en juridische kosten200.000500.000700.0001.400.000
kosten vennootschap en uitgever125.000200.000300.000625.000
onvoorzien (%)10,0%20,0%33,3%24,5%
onvoorzien474.0402.208.0794.446.9517.129.070
totaal5.214.44013.248.47417.787.08636.250,000
Blijf vrijblijvend op de hoogte
KEMA proef uitsnede

Steun dit veelbelovende en kansrijke initiatief en doe mee !

Koop een aandeel ...

... voor  slechts 100 euro


© 2012-2019 Convectron Natural Fusion N.V. - Rotterdam / Utrecht - The Netherlands