Convectron logo

de Vuurbolcentrale van Convectron

KEMA proef

Help mee kleinschalige kernfusie van de grond te krijgen !

Steun kansrijke route naar nieuwe vorm van duurzame energie

Deelname is al mogelijk met 100 euro - u wordt zo mede-eigenaar

Convectron proeven in het KEMA High Power Laboratory, Arnhem, 1987

Aanbieding, uitgifteprijs, prospectus, risico's en inschrijving

Aankoop van certificaten van aandelen (inschrijving)

Door het kopen van certificaten van aandelen in de Vennootschap draagt de investeerder bij aan de uitvoering van haar Onderzoeks-, ontwikkelings- en demonstratieplan (het "Project"), en wordt mede-eigenaar van de toekomstige resultaten daarvan.

De certificaten kunnen gekocht worden door een inschrijving in te dienen. De procedure hiervoor is eenvoudig. Door hier of op de knop aan de rechterkant van elke pagina van deze web site te klikken wordt de pagina voor inschrijving geopend. Een nieuwe investeerder dient zich eerst te registreren en zijn/haar relevante persoonlijke gegevens te verstrekken. Daarna wordt een email ontvangen met een toegangscode (password). Hiermee kan ingelogd worden, waarna de on line inschrijving gedaan kan worden door het voorgenomen aantal aan te kopen certificaten in te voeren, en de aankoop te bevestigen.

Betaling

Betaling van het aangegeven bedrag van de aankoop kan vervolgens direct on line gedaan worden, of via een eigenhandige bankoverschrijving, dan wel door verstrekking van een eenmalige incassomachtiging ten laste van de bankrekening van de inschrijver. Na de inschrijving zal de investeerder een bevestigingsemail ontvangen met een opgave van het aantal gekochte certificaten en het bedrag van de aankoop.

Register van certificaathouders

De bevestigingsemail bevat ook een link naar de overeenkomst betreffende de aankoop die tussen de Emittent en de investeerder gesloten moet worden. De investeerder kan de overeenkomst elektronisch accorderen. De overeenkomst kan geprint worden, en is naderhand beschikbaar op de persoonlijke registratiepagina van de investeerder op de web site. Na ontvangst van de betaling wordt de investeerder in het register van certificaathouders opgenomen als de eigenaar van de betreffende certificaten. Inschrijving kan ook gedaan worden door een volledig ingevulde en ondertekende copie van het inschrijvingsformulier en twee eveneens ondertekende copieën van het model van de overeenkomst in te sturen. Beide documenten kunnen van de web site gedownload en vervolgens geprint worden. Een inschrijving kan niet ingetrokken worden.

Lees het prospectus en let op de risico's

Elke potentiële investeerder dient zorgvuldig alle informatie in het prospectus te bestuderen, met name, maar niet beperkt tot het hoofdstuk "Risk factors" (Risicofactoren), en dient zijn of haar eigen onafhankelijke analyse en beoordeling te maken van de Vennootschap en de Emittent, en van de voor- en nadelen, en van de risico's van een investering in de aangeboden certificaten van aandelen, daarbij rekening houdend met zijn of haar persoonlijke omstandigheden. Elke beslissing om in de aangeboden certificaten van aandelen te investeren dient door de investeerder te worden genomen op basis beschouwing van het volledige prospectus.

Elke potentiële investeerder wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat een investering in de aangeboden certificaten een wezenlijk financieel risico met zich meebrengt. Voorts wordt elke potentiële investeerder geadviseerd, alvorens een besluit te nemen om in de certificaten van aandelen te investeren, om zijn of haar financiële, juridische en belastingsadviseurs te raadplegen om de risico's die verbonden zijn aan een investering in de certificaten zorgvuldig te beoordelen, met name ook met het oog op de persoonlijke omstandigheden van de investeerder.

Aanbieding en uitgifteprijs

De aanbieding betreft 24.999 certificaten van nieuw uitgegeven gewone aandelen B. Eén certificaat komt overeen meet één aandeel B met een nominale waarde van € 0,10 (ten eurocent). De certificaten worden uitgegeven in samenwerking met de Vennootschap, en de Emittent voert de uitgifte uit in nauwe samenwerking met de Vennootschap. De certificaten hebben een vaste uitgifteprijs van € 100,00 (honderd euro) per certificaat, overeenkomend met een agio van € 99,90 per aandeel.

Voor elk uitgegeven certificaat koopt de Emittent één gewoon aandeel B in de Vennootschap, voor de prijs van € 100,00 (€ 0,10 nominale waarde en € 99,90 agio). Uitgegeven certificaten zullen op naam van de koper worden opgenomen in het register van certificaathouders, dat door de Vennootschap wordt gehouden namens en onder supervisie van de Emittent.

Toewijzing en looptijd van de uitgifte

Inschrijvingen zullen onmiddellijk toegewezen worden in volgorde van de ontvangst van de betreffende betalingen, tot het maximum aantal beschikbare certificaten. Betalingen die zijn ontvangen na toewijzing van alle beschikbare certificaten zullen volledig worden teruggestort. De inschrijving staat open vanaf de publicatiedatum van het prospectus, voor een periode van één jaar, dan wel tot alle certificaten zijn uitgegeven.

Begin activiteiten, procedure bij onvolledige plaatsing

De onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten zullen binnen drie maanden na het begin van de uitgifte beginnen en voor zover nodig met de beschikbare middelen gesynchroniseerd worden.

Als niet alle certificaten binnen de looptijd van de uitgifte zullen zijn uitgegeven zal de Emittent een vergadering van de houders van certificaten van aandelen B beleggen om een keuze te maken uit drie mogelijke scenario’s: (1) verlenging van de uitgifte door middel van publicatie van een aangepast prospectus en voortzetting van de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, afgestemd op de beschikbare middelen; (2) sluiting van de uitgifte en voortzetting van de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten met een herziene begroting aangepast aan de beschikbare middelen; (3) beëindiging van de activiteiten en stopzetting van de uitgifte.

Bij een besluit volgens optie 3, zullen de overblijvende middelen naar rato van het bezit aan certificaten aan investeerders worden uitgekeerd, na aftrek van alle door de Vennootschap en de Emittent gemaakte kosten, met inbegrip van de bedrijfskosten, de kosten van de uitgifte en de campagne, de kosten van de uitgevoerde onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, en de kosten van ontbinding van de Vennootschap en de Emittent.

Recht op de agioreserve

Bij een niet succesvol einde van de activiteiten en de ontbinding van de Vennootschap zullen slechts de houders van certificaten van aandelen B gerechtigd zij tot evenredige terugbetaling van het resterende bedrag van de agioreserve. De houders van aandelen B (en daarmee de houders van certificaten van aandelen B) blijven als enige gerechtigd tot de agioreserve die op de certificaten betaald is. Bij een succesvolle afronding van het Project zal de agioreserve, zo nodig geleidelijk, en voor zover de omstandigheden dit toelaten, worden aangevuld, hetzij uit een volgende uitgifte van aandelen, hetzij uit toekomstige opbrengsten, of een combinatie daarvan, en zal deze ter beschikking van de houders van aandelen B worden gesteld.

Blijf vrijblijvend op de hoogte
KEMA proef uitsnede

Steun dit veelbelovende en kansrijke initiatief en doe mee !

Koop een aandeel ...

... voor  slechts 100 euro


© 2012-2019 Convectron Natural Fusion N.V. - Rotterdam / Utrecht - The Netherlands