Convectron logo

de Vuurbolcentrale van Convectron

KEMA proef

Help mee kleinschalige kernfusie van de grond te krijgen !

Steun kansrijke route naar nieuwe vorm van duurzame energie

Deelname is al mogelijk met 100 euro - u wordt zo mede-eigenaar

Convectron proeven in het KEMA High Power Laboratory, Arnhem, 1987

Energiemarkt en duurzaamheid - fossiel, reserves, alternatieven, vraag

Fossiele brandstoffen raken op

De wereld is meer en meer afhankelijk van energie. Met het gebruik van energie zijn twee belangrijke problemen verbonden. Enerzijds de grote afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, met afnemende reserves, met name in politiek instabiele regio's van de wereld of op plaatsen waar de winning technisch lastig en vol risico's is. Anderzijds, en direct met het voorgaande verbonden, de uitstoot van broeikasgassen en klimaatverandering. Het gebruik van fossiele brandstoffen als bron voor primaire energie betekent ook verspilling van kostbare grondstoffen met belangrijke toekomstige alternatieve gebruiksmogelijkheden.

Duurzame alternatieven bieden geen oplossing

Fossiele brandstoffen zijn van nature niet duurzaam en zullen geleidelijk opraken, waardoor de wereldeconomie gedwongen zal worden wezenlijke veranderingen te ondergaan. Stijgende prijzen, onevenwichtige verdeling en schaarste kunnen tot wereldwijde spanningen en instabiliteit leiden. Kernenergie op basis van uranium is geen alternatief. Er zijn belangrijke veiligheidsrisico’s aan verbonden, en ook de voorraad uranium is beperkt. Het is maar zeer de vraag of de huidige beschikbare duurzame energiebronnen en voortgaande maatregelen voor energiebesparing tijdig en in voldoende mate kunnen bijdragen aan verandering van de energiemix.

Jaarlijks primair energiegebruik

Het wereldwijde primaire energiegebruik bedroeg in 2008 11.295 Mtoe (zie de noot over toe onderaan deze pagina). Dit is samengesteld uit respectievelijk olie 34,8%, aardgas 24,1%, steenkool 29,2%, kernenergie 5.5% en hydro-elektriciteit 6.5%. Het aandeel van fossiele brandstoffen in dit pakket is in totaal 9.958 Mtoe (88,1%). [1] Vandaag de dag bestaat 94% van de in de vervoerssector gebruikte energie uit olieproducten, en wordt 82% van de elektriciteit geproduceerd uit fossiele brandstoffen en kernenergie [2].

Kleine rol duurzame bronnen in wereld-energiemix

Andere bronnen die niet in de bovenstaande opsomming zijn opgenomen zijn de zogenaamde duurzame of hernieuwbare energievormen (anders dan hydro-elektriciteit, die ook duurzaam is): wind-, zonne- en geothemische energie, biobrandstoffen en biomassa. Duurzame energie speelt nog slechts een kleine rol in de samenstelling van de wereldenergiemix, maar in sommige landen neemt het aandeel ervan snel toe, en begint het effect ervan merkbaar te worden. Nochtans is de groei vaak afhankelijk van substantiële overheidssteun.

Bewezen primaire energiereserves

Aan het eind van 2008 bedroegen de bewezen reserves aan fossiele brandstoffen: olie 195,3 Gtoe (waarvan 12,5% in teerzanden), aardgas 166,5 Gtoe en steenkool 412,4 Gtoe. In totaal 774,2 Gtoe (olie 25,2%, aardgas 21,5% en steenkool 53,3%) [1]. Dit komt overeen met ongeveer 78 maal het huidige jaarlijkse gebruik van fossiele brandstoffen.

Aangetoonde uraniumvoorraden zijn voldoende voor 100 jaar op basis van het aandeel van kernenergie in de opwekking van elektriciteit in 2006 en de huidige technologie [3]. Het gebruik van kernenergie bedroeg in 2006 634.9 Mtoe, in 2008 was het met 619,7 Mtoe iets lager [1]. De totaal bewezen reserve is dan ongeveer 61,6 Gtoe.

Verwachte groei behoefte primaire energie

In zijn rapport "Deciding the Future: Energy Policy Scenarios to 2050" [4] van 2007 concludeerde de World Energy Council (WEC) dat in 2050 het energieaanbod twee keer zo groot moet zijn om in de energiebehoefte van alle huishoudens wereldwijd te kunnen voorzien. Een verdere conclusie is dat, hoewel de fossiele brandstoffen in de komende vier decennia het grootste aandeel van de vraag naar primaire energie voor hun rekening zullen blijven nemen, het wereldwijde energieaanbod kan worden verdubbeld gepaard aan een betere toegankelijkheid en een doelmatige aanpak van broeikasgasemissies om klimaatverandering tegen te gaan. Hogere energieprijzen zullen de belangrijkste bepalende factor van deze ontwikkeling vormen.

Duurzaamheidscriteria (World Energy Council)

De World Energy Council heeft drie duurzaamheidscriteria gedefinieerd waaraan de toekomstige energievoorziening moet voldoen om de aan de wereldwijde vraag naar energie te kunnen voldoen: (1) toegankelijke, betaalbare moderne energie voor iedereen; (2) beschikbare energie, dat wil zeggen betrouwbaarheid en zekerheid van levering; (3) energievormen die aanvaardbaar zijn vanuit maatschappelijk en milieu-oogpunt [4].

Verdubbeling vraag in 2050 lijkt aannemelijk

Voor 2008, is het bevolkingscijfer van de OESO-landen 1,19 miljard [5] en het primaire energiegebruik 5.508 Mtoe [1]; voor 2008 is het bevolkingscijfer van India 1,14 miljard [6], en het primaire energiegebruik 433 Mtoe [1]; voor 2008 is het bevolkingscijfer van China is 1,32 miljard [6], en het primaire energiegebruik 2003 Mtoe [1]. Een ruwe schatting leert dan dat, als India en China op het zelfde niveau van ontwikkeling zouden zijn als het gemiddeld van de OESO-landen, ceteris paribus (onder overigens dezelfde omstandigheden), het primaire wereldenergiegebruik 8.951 Mtoe ofwel 79% hoger zou zijn. Deze eenvoudige berekening wijst in de zelfde richting zoals het cijfer van de WEC.

Referenties

  1. BP Statistical Review of World Energy June 2009, BP p.l.c., London, UK, 2009.
  2. Key World Energy Statistics 2009, International Energy Agency (IEA), Paris, France, 2009.
  3. Uranium 2007: Resources, Production and Demand, OECD Nuclear Energy Agency (NEA) and International Atomic Energy Agency (IAEA), NEA report 6345, OECD, Paris, France, 2008.
  4. Deciding the Future: Energy Policy Scenarios to 2050, World Energy Council (WEC), London, UK, 2007.
  5. OECD Factbook 2010: Economic, Environmental and Social Statistics, OECD, Paris, France. 2010.
  6. World Development Indicators 2010, World Bank, Washington DC, USA, April 2010.

Noot

De toe (ton olie-equivalent) is een gedefinieerde eenheid, die overeenkomt met 7.33 vaten olie of ongeveer 42 GJ [1]; de eenheden Mtoe (megatoe) en Gtoe (gigatoe) worden respectievelijk gebruikt voor een miljoen en een miljard toe.

Blijf vrijblijvend op de hoogte
KEMA proef uitsnede

Steun dit veelbelovende en kansrijke initiatief en doe mee !

Koop een aandeel ...

... voor  slechts 100 euro


© 2012-2019 Convectron Natural Fusion N.V. - Rotterdam / Utrecht - The Netherlands